Vítejte u ZVG AG


Obchodní podmínky společnosti ZVG-Zellstoff-Verarbeitung AG organizační složka

1. VZNIK OBCHODNÍHO VZTAHU
Obchodní vztah vzniká potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. 
Dnem kdy začíná běžet lhůta dodání, se myslí den převzetí objednávky
prodávajícím od kupujícího. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen
s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi
souhlasí. Závaznou objednávku lze provést písemně poštou, faxem, elektronickou
poštou nebo telefonem.
Minimální hodnota objednávky je 500,-Kč bez DPH.
Nový zákazník předloží spolu s objednávkou zboží také platný Výpis z OR
a osvědčení o registraci DIČ, v případě, že je plátcem DPH. Tyto informace slouží
výhradně k identifikaci zákazníka ve firmě ZVG.


2. DOPRAVA ZBOŽÍ

Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajištuje prodávající kupujícímu
dopravu zboží na vlastní náklady.
Je-li souhrnná hodnota objednávky nižší než 2000,-Kč bez DPH, zasíláme
zboží na dobírku a účtujeme položku přepravné, balné ve výši 200,-Kč bez DPH.
Je-li souhrnná hodnota objednávky vyšší než 2000,- Kč bez DPH a zboží je zasíláno
na dobírku, je doprava v ceně zboží a účtujeme dobírkovou část ve výši
50,-Kč bez DPH.
Zboží se zásadně expeduje na paletách označených ochranou známkou EUR.
Zákazník je povinen přepravci po dodání zboží stejný počet palet, které obdržel,
i vrátit a to v nepoškozeném a neznečištěném stavu.
Minimální dodací množství každého produktu je celé originálně zabalené balení.


3. CENY
Ceny jsou platné podle aktuálních ceníků společnosti a v průběhu roku se
aktualizují. Změna v sortimentu zboží společnosti ZVG je vyhrazena. Pro naše zákazníky
jsou pravidelně připravovány akční cenové nabídky prodávaného zboží.
Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH. O možných individuálních slevách rozhoduje
vedení společnosti.


4. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ
Dodací lhůta je od potvrzení objednávky do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. V případě, že je nutno zboží objednat a není možné dodržet
domluvený termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn telefonicky
nebo e-mailem a termín bude upřesněn.
Dodávky zboží lze dohodnout do 24 hodin, pokud je zboží skladem. Případný
doplatek ceny za expresní dodávku bude kupujícímu předem sdělen a musí být
kupujícím odsouhlasen.
Místem dodání zboží se rozumí místo stanovené kupujícím na objednávce.
Kupující přebírá zboží pouze prostřednictvím osob jim zmocněným a oprávněným
k převzetí zboží. Převzetí dodávky zboží potvrdí kupující svým podpisem,
čitelným jménem eventuelně razítkem na přiloženém dodacím listě nebo faktuře.
Převzetím dodávky kupující potvrzuje, že zboží nemá zjevné vady, množství a sortiment
odpovídá údajům uvedeným na dodacím listu nebo faktuře. Společnosti
ZVG garantuje řádně zabalené zboží.


5. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Prodávající vystaví kupujícímu fakturu (daňový doklad), která slouží zaroneň jako
dodací list dopraví ji součastně s dodávkou zboží nebo poštou.
Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky,
pokud je na objednávce uvedeno.
Dodávky materiálu jsou denně fakturovány, vyjma celozávodní dovolené,
státních svátků nebo dnů pracovního klidu. První nákup je vždy hrazen v hotovosti
bez ohledu na výši objednávky. Výjimku mohou tvořit případy projednané
a schválené vedením společnosti.
Standardní splatnost faktury je 14 dní od data vystavení, nedohodnou-li se
strany jinak, například na platbě dobírkou nebo na platbě v hotovosti. O delší
splatnosti faktur rozhoduje vedení společnosti.
Faktura se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího.
V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn
zastavit další dodávky zboží nebo změnit způsob platby. Rovněž je oprávněn
kupujícímu účtovat za každý den prodlení úrok ve výši stanovené ust.§369
a 502 obchodního zákoníku, tj. ve výši 0,05% denně z dlužné částky.


6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Firma ZVG Zellstoff- Verarbeitung AG-organizační složka garantuje, že její zboží
je bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží.
Tato garance nebude platit pro zboží, u kterého podle výlučného rozhodnutí
firmy ZVG Zellstoff-Verabeitung AG-organizační složka, došlo k nedbalému zacházení,
nevhodnému použití nebo jinému zneužití, či se jedná o zboží jednorázového
použití. Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem.
Plnění záruky spočívá dle dohody prodávajícího s kupujícím v dodání náhradního
zboží za zboží vadné, v případě dodání chybějícího zboží, slevě kupní ceny
a nebo odstoupení od smlouvy.
Předpokladem uznání nároků kupujícího na výměnu zboží vadného za bezvadné
je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu
poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká
po uplynutí 10 dnů po převzetí zboží.


7. REKLAMACE
V případě výskytu důvodné reklamace se musí tato skutečnost písemně oznámit
do 3 pracovních dnů po obdržení zboží. Kupující je povinen si zboží prohlédnout
neprodleně po přechodu nebezpečí škody na zboží. Pokud tak neučiní, může
uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady
mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Odpovědnost firmy
ZVG za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady
byly způsobeny po přechodu nebezpečí vady na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila
je firma ZVG jako prodávající nebo osoby s jejichž pomocí plnila svůj
závazek.


8. VRÁCENÉ ZBOŽÍ
Vrácené zboží je možné přijmout pouze po předchozí domluvě a to pouze
v originálně zabalené formě. Zboží objednané na individuální objednávku (např.
u výrobce) nebude možné zpětně přijmout na sklad. Při chybně objednaném
zboží nebo při objednání přílišného množství se jejich vracení na sklad zpoplatňuje
příplatkem 10% hodnoty vráceného zboží, minimálně však 200 Kč
(z důvodů manipulačních nákladů). Přepravní náklady vráceného zboží na sklad
přechází rovněž v plné výši na objednavatele.
Na dodané zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začne
běžet dnem dodání zboží kupujícímu. Na poškození vzniklé nesprávným použitím,
nadměrným namáháním, přirozeným opotřebením se záruka nevztahuje.
Toto se netýká zboží určeného pro jednorázové použítí


9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
V souladu s ust. §273 odst. 2 obchodního zákoníku mají odchylná ujednání
ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní
podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího
a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží ZVG Zellstoff-
Verabeitung AG-organizační složka Znojmo, zjednodušenou formou potvrzením
objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí
tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní
smlouva.


Pro trvalé zlepšování našich internetových stránek používáme cookies. Dalším používáním internetových stránek souhlasíte s použitím cookies. Další informace ke cookies získáte v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.
x