tel: +420 515 221 508 | e-mail: info@zvg.cz

Následující Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro používání naší online nabídky www.zvg.cz (dále „internetové stránky“).

Ochraně osobních údajů přikládáme velký význam. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů probíhá s dodržováním platných předpisů pro ochranu osobních údajů, zvláště pak obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Správce údajů

Správce údajů odpovědný za shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR je

ZVG CZ s.r.o., Dobšická 3580/17, CZ-67182 Znojmo

Pokud chcete odmítnout shromažďování, zpracování nebo využití Vašich údajů námi podle pravidel těchto ustanovení o ochraně osobních údajů jako celek nebo pro jednotlivá opatření, můžete svou námitku směrovat na správce údajů.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli uložit a vytisknout.

Přístupové údaje

Když využíváte tyto internetové stránky, shromažďujeme informace o Vás. Automaticky registrujeme informace o Vašem využívání stránek a Vaší interakci s námi a zaznamenáváme údaje o vašem počítači nebo mobilním přístroji. Shromažďujeme, ukládáme a využíváme údaje o každém přístupu na naše internetové stránky (tzv. protokolové soubory serveru). K přístupovým souborům patří:

 • název a URL vyvolaného souboru
 • datum a čas vyvolání
 • množství přenesených dat
 • hlášení o úspěšném vyvolání (HTTP response code)
 • typ a verze prohlížeče
 • operační systém
 • uvedené URL (tzn. předtím navštívená stránka)
 • internetové stránky, které byly systémem uživatele vyvolány z našich internetových stránek
 • poskytovatel internetu uživatele
 • IP adresa a dotazovaný poskytovatel

Tyto zaznamenané údaje využíváme bez přiřazení k Vaší osobě nebo jiného vytvoření profilu pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace našich internetových stránek, ale také k anonymní registraci počtu návštěvníků našich internetových stránek (provoz) i rozsahu a způsobu využívání našich internetových stránek a služeb, rovněž pro účely fakturace, pro měření počtu kliknutí získaných spolupracujícími partnery. Na základě těchto informací můžeme poskytovat personalizované a k danému místu vztažené obsahy a analyzovat datový provoz, hledat a odstraňovat chyby a zlepšovat naše služby.

V tom spočívá náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 v. 1 f) GDPR.

Vyhrazujeme si právo dodatečně kontrolovat zaznamenané údaje, když na základě konkrétních důvodů je podezření na protiprávní používání. IP adresy ukládáme po omezenou dobu v souborech protokolu, když je to potřebné pro účely bezpečnosti nebo nutné pro provedení výkonu nebo fakturaci výkonu, např. když využijete některou naši nabídku. Po přerušení procesu objednávání nebo po příchozí platbě vymažeme IP adresu, když již není potřebná pro účely bezpečnosti. IP adresy ukládáme také tehdy, když máme konkrétní podezření na trestný čin v souvislosti s využíváním našich internetových stránek. Kromě toho ukládáme jako část Vašeho účtu datum Vaší poslední návštěvy (např. při registraci, přihlášení, kliknutí na odkazy atd.).

 1. Cookies

Používáme takzvané Session-Cookies, pro optimalizaci našich internetových stránek. Session-Cookie je malý textový soubor, který je danými servery při návštěvě internetové stránky zasílán a ukládán na Váš pevný disk. Tento soubor jako takový obsahuje takzvané Session-ID, se kterým lze různé poptávky prohlížeče přiřadit společné relaci. Tím může být Váš počítač opět poznán, když se vrátíte na naše internetové stránky. Tyto cookies se vymažou po zavření prohlížeče. Slouží např. k tomu, abyste mohli funkci nákupního koše využívat v rámci více stránek.

V menším rozsahu používáme také trvalé cookies (rovněž malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení), které zůstávají na Vašem koncovém zařízení a umožňují nám opět poznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. Tyto cookies se ukládají na Váš pevný disk a po zadaném čase se automaticky vymažou. Jejich životnost činí 1 měsíc až 10 let. Naši nabídku tak můžeme prezentovat uživatelsky přívětivěji, efektivněji i bezpečněji a například Vám na stránkách zobrazit informace, které speciálně odpovídají Vašim zájmům.

Náš oprávněný zájem na využívání cookies podle čl. 6 odst. 1 v. 1 f) GDPR spočívá ve vytvoření našich internetových stránek tak, aby byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

V cookies se ukládají přibližně následující údaje a informace:

 • přihlašovací informace
 • nastavení jazyka
 • zadané vyhledávané pojmy
 • informace o počtu vyvolání našich internetových stránek i využívání jednotlivých funkcí naší internetové prezentace.

Při aktivování cookie se mu přiřadí identifikační číslo a neprovádí se přiřazení Vašich osobních údajů k tomuto identifikačnímu číslu. Vaše jméno, Vaše IP adresa nebo podobné údaje, které by umožnily přiřazení cookie k Vám, se do cookie neukládají. Na základě technologie cookies shromažďujeme pouze pseudonymizované informace, například o tom, jaké stránky našeho obchodu jste navštívili, jaké výrobky si prohlédli atd.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že jste o vytvoření cookies informováni předem a můžete v jednotlivých případech rozhodnout, zda cookies v určitém případě či všeobecně odmítnete, nebo cookies zakážete kompletně. Tím může být omezena funkčnost internetových stránek.

Údaje pro splnění našich smluvních povinností

Zpracováváme osobní údaje, které potřebujeme ke splnění našich smluvních povinností, např. jméno, adresu, e-mail, objednané výrobky, fakturační a platební údaje. Shromažďování těchto údajů je potřebné pro uzavření smlouvy. 

Vymazání údajů se provádí po uplynutí záručních dob a zákonných povinností uchovávání.

Právním podkladem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 v. 1 b) GDPR, protože tyto údaje jsou potřebné, abychom mohli splnit naše smluvní povinnosti vůči Vám. 

E-mailový kontakt

Když s námi navážete kontakt (např. kontaktním formulářem nebo e-mailem), zpracujeme Vaše údaje pro zpracování poptávky i pro případ, že vzniknou návazné otázky. 

Pokud zpracování údajů probíhá pro provádění předsmluvních opatření, na základě Vaší poptávky, popř. k provádění smlouvy, když již jste naším zákazníkem, je právním podkladem pro toto zpracování údajů čl. 6 odst. 1 v. 1 b) GDPR.

Další osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, když jste to odsouhlasili (čl. 6 odst. 1 v. 1 a) GDPR  nebo když máme oprávněný zájem na zpracování Vašich údajů (čl. 6 odst. 1 v. 1 f GDPR). Oprávněný zájem spočívá např. v možnosti odpovědět na Váš e-mail.

Google Analytics

Využíváme Google Analytics, internetovou analyzační službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a umožňují analýzu používání internetové stránky Vámi. Prostřednictvím cookie vytvořené informace o Vašem používání této internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy.

V tom spočívá náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 v. 1 f) GDPR.

Google se podřídil smlouvě o ochraně osobních údajů uzavřené mezi Evropskou unií a USA a je certifikován. Tím se Google zavazuje dodržovat standardy a předpisy evropského práva o ochraně osobních údajů. Bližší informace získáte ze zápisu v následujícím odkazu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Na těchto internetových stránkách jsme aktivovali anonymizaci IP (anonymizeIp). Tím bude IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena a tím anonymizována. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. V našem pověření bude Google tyto informace používat pro vyhodnocení využívání internetové stránky Vámi, pro sestavení zprávy o aktivitách internetové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním internetové stránky a internetu vůči nám.

V rámci Google Analytics nebude IP adresa předaná z Vašeho prohlížeče slučována s jinými daty z Google. Uložení cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě případně nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu.

Nadto můžete přenesení prostřednictvím cookie vytvořených a k Vašemu používání této internetové stránky vztažených dat (vč. Vaší IP adresy) pro Google i zpracování těchto dat prostřednictvím Google zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici v následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

Alternativně k pluginu prohlížeče nebo v rámci prohlížeče na mobilních přístrojích můžete kliknout na následující odkaz, abyste nastavili cookie Opt-Out, který v budoucnu zabrání registraci prostřednictvím Google Analytics v rámci těchto internetových stránek (tento cookie Opt-Out funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pro vymazání cookies ve Vašem prohlížeči musíte na odkaz znovu kliknout): [Deaktivování Google Analytics]

Doba uložení

Pokud to není uvedeno specificky, ukládáme osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nutné pro splnění sledovaných účelů.

V některých případech předpokládá legislativa uložení osobních údajů, např. v rámci daňového nebo obchodního práva. V těchto případech jsou údaje námi uloženy pouze pro tyto zákonné účely, ale nikoli jinak zpracovávány a po uplynutí zákonné doby uložení vymazány. 

Vaše práva jako osoby dotčené zpracováním osobních údajů

Podle příslušných zákonů máte různá práva ohledně Vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, směřujte svou poptávku e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou v části Správce údajů s jednoznačnou identifikaci Vaší osoby.

Dále naleznete přehled Vašich práv.

Právo na potvrzení a informace

Máte právo na přehledné informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Jednotlivě: 

Kdykoli máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje týkající se Vás. Pokud tomu tak je, máte právo od nás požadovat bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích i kopii těchto údajů. Dále je právo na následující informace: 

 1. účely zpracování;
 2. kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, jimž byly osobní údaje sděleny nebo ještě budou sděleny, zvláště v případě příjemců ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací;
 4. pokud možno, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo, pokud to není možné, pak kritéria pro stanovení této doby;
 5. existující právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo na omezení zpracování ze strany správce údajů nebo právo vznést námitku proti takovému zpracování;
 6. existující právo na stížnost u dozorového orgánu;
 7. pokud osobní údaje nebyly získány u Vás, veškeré dostupné informace o původu těchto údajů;
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – významné informace o daném postupu, jakož i o rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na Vás.

Pokud byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo získat informace o příslušných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s předanými údaji.

Právo na opravu

Máte právo požadovat na nás opravu a případně také doplnění osobních údajů, které se Vás týkají.

Jednotlivě:

Máte právo požadovat na nás neprodleně opravu osobních údajů, které se Vás týkají. Máte právo, pro účely zpracování, požádat o doplnění neúplných osobních údajů – také prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Právo na výmaz (právo na odstranění údajů)

V řadě případů jsme povinni vymazat osobní údaje, které se Vás týkají. 

Jednotlivě:

Podle čl. 17 odst. 1 GDPR máte právo od nás požadovat neprodlené vymazaní osobních údajů, které se Vás týkají, a my jsme povinni osobní údaje neprodleně vymazat, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo byly zpracovány jiným způsobem.
 2. Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno, v souladu s čl. 6 odst. 1 v. 1 a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR, a pro zpracování chybí jakýkoli jiný právní základ.
 3. Vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 4. Osobní údaje byly zpracovávány nezákonně.
 5. Výmaz osobních údajů je nezbytný ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo podle práva členských států, které se na nás vztahuje.
 6. Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

V případě, že jsme osobní údaje zveřejnili a jsme podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinni je vymazat, přijmeme příslušná opatření, při zohlednění dostupných technologií a nákladů na realizaci přiměřených opatření, včetně opatření technické povahy, abychom informovali ostatní správce údajů zpracovávající zveřejněné osobní údaje, že jste požádali, aby byly vymazány jakékoli odkazy na takové osobní údaje i jakékoli kopie či replikace takových osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

V řadě případů jste oprávněni od nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

Jednotlivě: 

Máte právo požádat nás o omezení zpracování údajů v případě, že je splněna jedna z následujících podmínek:

 1. přesnost osobních údajů je Vámi zpochybněna, a to na dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a namísto toho požadujete omezení užití osobních údajů;
 3. osobní údaje pro účely zpracování již nepotřebujeme, avšak Vy dané údaje požadujete pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků, nebo
 4. jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud není zjištěno, zda oprávněné důvody naší firmy převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strojově čitelném formátu, předat je nebo nechat předat námi.

Jednotlivě: 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a máte právo tato data předat jinému správci údajů, aniž bychom tomu bránili, za předpokladu,

 1. že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 v. 1 a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 v. 1 b) GDPR a
 2. zpracování se provádí prostřednictvím automatizovaných procesů.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odst. 1 máte právo, aby osobní údaje byly přímo námi předány jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.

Právo na námitku

Máte právo odmítnout zákonné zpracování osobních údajů námi, když je toto zdůvodněno Vaší konkrétní situací a náš zájem na zpracování nepřevažuje. 

Jednotlivě: 

Máte právo, z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace, kdykoli podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které bylo provedeno podle čl. 6 odst. 1 v. 1 e) nebo f) GDPR  To se také vztahuje na profilování na základě těchto ustanovení. Již nebudeme zpracovávat osobní údaje v případě námitky, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem provozování přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem takového marketingu. To se také vztahuje na profilování do té míry, v jaké je spojeno s takovým přímým marketingem.

Máte právo, z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

Automatizovaná rozhodnutí včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Automatizované rozhodnutí na základě získaných osobních údajů se neprovádí.

Právo odvolat souhlas v oblasti ochrany údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů.

Právo na stížnost u dozorového úřadu

Dále máte právo na stížnost u dozorového úřadu, zvláště v členském státu místa Vašeho pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení, když jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní.

Bezpečnost údajů

Maximálně usilujeme o bezpečnost Vašich údajů v rámci platných zákonů pro ochranu osobních údajů a technických možností. 

Vaše osobní údaje jsou u nás přenášeny kódovaně. To platí pro Vaše objednávky. Používáme systém kódování SSL (Secure Socket Layer), upozorňujeme však na to, že přenos dat přes internet (například komunikace prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran tak není možná.

Pro bezpečnost Vašich údajů udržujeme organizační bezpečnostní opatření podle čl. 32 GDPR, která trvale přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky. 

Kromě toho nezaručujeme, že naše nabídka je k dispozici v určitých časech. Nelze vyloučit přerušení nebo výpadky. Námi používané servery jsou pravidelně pečlivě zabezpečovány.

Předávání dat třetím osobám, žádný přenos údajů do zemí mimo EU

Zásadně používáme Vaše osobní údaje pouze v rámci naší firmy.

Když a pokud v rámci plnění smluv zapojujeme třetí osoby (např. poskytovatele logistických služeb), získávají tyto subjekty osobní data pouze v rozsahu, který je potřebný pro provedení daného výkonu.

Pro případ, že určité části zpracování dat externalizujeme („smluvní zpracování“), zavazujeme smluvní zpracovatele smluvně k tomu, aby osobní údaje používali pouze v souladu s požadavky zákonů pro ochranu osobních údajů a zaručili ochranu práv příslušné osoby.

Přenos údajů na místa nebo osoby mimo EU, kromě případu uvedeného výše, se neprovádí a není plánován. 

 

Napište nám

Využijte tento formulář pro jakékoliv dotazy či poptávku

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Vás email Emailová adresa není platná
Zadejte prosím Vaše IČO
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Fakturační údaje

ZVG CZ s.r.o.
Dobšická 3580/17
CZ-67182 Znojmo

IČO: 07645236
DIČ: CZ07645236

Provozovna a sklad

ZVG CZ s.r.o.
Dobšická 3580/17
CZ-67182 Znojmo

+420 515 221 508
info@zvg.cz

Mateřská společnost

ZVG Zellstoff-Verarbeitung AG
Fenchackerweg 2-4
CH-4704 Niederbipp BE

+41 (0)62 396 44 77
info@zvg.ch 

Katalog výrobků

Používáme cookies
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním cookies.